1. Op pad

Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Uitkoms
Hierdie ontmoeting vorm deel van die afdeling Be connected. Dié ontmoetings help die jongmense om te ontdek wat hulle nodig het om hulle geloof te laat groei en op hulle geloofsreis aan hulle koers te gee.

Die jongmense voel welkom en tuis in die groep. Hulle ontdek hulle elkeen vorm ’n onmisbare deel van die groep. Hulle maak as groep ’n verbintenis (commitment) aan die jaar se reis.

Kry die jongmense se selfoonnommers sodat jy deur die jaar met hulle kontak kan behou en ’n verhouding tussen julle kan bou.

Die doel van die ontmoeting
Hierdie ontmoeting vorm deel van die afdeling Be connected. Dié ontmoetings help die jongmense om te ontdek wat hulle nodig het om hulle geloof te laat groei en om op hulle geloofsreis aan hulle koers te gee.

Die jongmense ontdek wat hulle van hierdie jaar se ontmoetings kan verwag.

Kortom
Die jongmense ontdek watter rol hierdie jaar se ontmoetings in hulle geloofsvorming gaan speel. Hulle verstaan hulle rol in die ontmoetings en die bydrae wat hulle kan lewer.

Bybelgedeeltes
Eksodus 3:12; 4:10-15

Hulpmiddels

Die ontmoeting

Ontdek

Aktiwiteit: Groepknoop
Laat die jongmense in groepe verdeel met nie meer as agt jongmense per groep nie. Maak seker elke groep bestaan uit ’n gelyke getal jongmense. Jy as groepleier kan gerus saamspeel.

Laat elke groep in ’n kring staan. Almal moet nou met hulle regterhand die een reg oorkant hulle in die kring se regterhand in die Romeinse handgreep vasvat. Dit beteken hulle vou hulle hande stewig om mekaar se polse. As die een se hand sou gly, kan die ander een hom of haar steeds vashou.

Laat almal nou met hulle linkerhand ’n ander jongmens se hand stewig om die pols vasvat. Hulle mag nie dieselfde persoon se linker- en regterhand vashou nie. Niemand mag tydens die aktiwiteit mekaar se hande los nie.

Die groep het nou vyf minute om hulleself los te knoop en ’n kring te vorm sonder dat hulle mekaar se hande los. Hulle mag hulle hande wel om mekaar se arms laat gly.

Onderbreek nou die groepaktiwiteit, maar die jongmense mag nie mekaar se hande los nie.

Gesels saam
Gebruik gerus jou eie vrae, die vrae op die gespreksblad of die volgende voorstelle. Moenie meer as drie vrae vra nie.

 • Hoe voel julle oor hierdie aktiwiteit?
 • Wat was julle aandeel aan die aktiwiteit?
 • Het julle agterkom dat nie almal dieselfde gevoel het oor of gereageer het op die opdrag nie?

Wys die groep daarop dat sommige van hulle planne gemaak het, ander het geluister en gedoen, party was gefrustreerd of het van die voorstelle verskil, en ander het net toegekyk. (Moenie name noem nie.)

Gee die groep nog ’n rukkie om die aktiwiteit te doen as hulle dit nie reeds reggekry het nie.

Probeer waarneem hoe elkeen in die groep deelneem …

 • wie die aktiwiteit lei
 • wie stil is
 • wie vies word
 • wie moedeloos word
 • wie aanhou probeer
 • wie die ander moed inpraat
 • wie bereid is om te waag

Wat’s die punt?
Gee vir elke groeplid ’n afskrif van die hulpmiddel “Suksesvolle groepe 1”.

Gesels saam

 • Kyk na die prentjie en besluit watter een van die figure op die prent jou rol in vandag se aktiwiteit die beste voorstel. Skryf jou naam by daardie figuur neer.
 • Waarom dink jy het jy só op die aktiwiteit gereageer?

Gee nou vir elkeen ’n afskrif van die hulpmiddel “Suksesvolle groepe 2”.

Gesels saam

 • Wat is die rol en positiewe eienskappe van elke figuur op die prent?

Baie mense sien “samewerking” as die geheim van suksesvolle groepe. Maar samewerking beteken nie dat almal dieselfde dink, doen en oor alles saamstem nie. Samewerking is wanneer elkeen met sy of haar unieke rol in die groep help om die groep suksesvol te laat saamwerk.

GPS = God praat self
Lees Eksodus 3:12 en 4:10-15.

God het aan Moses ’n unieke opdrag gegee (Eks 3:12), maar Moses het gedink die opdrag was te moeilik. Hy het gevoel hy is nie gereed, bekwaam of ervare genoeg daarvoor nie (Eks 4:10-15). Maar God het voorsien wat by Moses ontbreek het. God het dit vir Moses moontlik gemaak om deel van sy verlossingsplan te word.

Kyk saam na die video Moses en die brandende bos.

Gesels saam

 • Wat het Moses ontdek sou hy alles nodig hê om sy reis saam met God aan te pak en sy opdrag verantwoordelik uit te voer?
 • Eksodus 3:12: God het belowe om self saam met Moses te gaan.
 • Eksodus 4:10-15: God het vir Moses hulp gegee deur Aäron, Moses se broer, sy woordvoerder te maak.

Vat saam

 • Laat die groep terugdink aan hulle gevoelens en reaksies toe hulle vandag die groepknoop-aktiwiteit gedoen het. Kyk dan saam na hoe Moses gereageer het toe hy sy opdrag gekry het.
 • Herinner die jongmense aan wat ’n groep suksesvol maak: die bydrae van elke unieke spanlid.
 • Help die groep om in te sien dat daar drie belangrike aspekte was wat Moses nodig gehad het om op koers te bly: 1) Hy moes sy roeping aanvaar; 2) hy moes aan God verbind bly, en 3) hy moes Aäron verwelkom as ’n belangrike rolspeler om hom op sy geloofsreis te vergesel.

Pak in/Pak uit
Gee aan die jongmense ’n paar minute om aan een positiewe ding te dink wat hulle hierdie jaar kan doen om die ontmoetings spesiaal en lekker te maak. Hulle kan hulle voorstelle met die groep deel.

Afsluiting
Vra die jongmense om hulle Bybels na die volgende ontmoeting toe saam te bring. (Julle gaan ’n Bybelvasvra hou.)

Sluit af met ’n gebed waarin jy vir die Here dankie sê vir elke groeplid. Gebruik die jongmense se verbintenisse onder “Pak in/Pak uit” as ’n gebed vir die jaar wat voorlê.

© Missio 2024 | All rights reserved.