1. Deel van die span

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Wat ons wil bereik
Die jongmense besef God roep elke gelowige om deel van sy werk op aarde te wees.

Kortom
God roep vir Jeremia. Al is Jeremia onseker of hy sy taak sal kan uitvoer, stel God hom gerus dat Hy altyd by Jeremia sal wees. God roep elke gelowige, ook vir my en jou, om deel van sy werk hier op aarde te wees. God belowe om altyd by ons te wees.

Bybelteks
Jeremia 1:4-19

Hulpmiddels

 • Ontmoeting 1, hulpmiddel 1: die videosnit uit Spiderman
 • Genoeg speelklei vir almal in die groep

Kwessies wat ons wil aanraak

 • Roep God net dominees en sendelinge?
 • Hoekom roep God mense as sy medewerkers?
 • Het God mense nodig om sy werk in die wêreld te doen?
 • Hoe leef ek my roeping in my daaglikse lewe uit?

Info
Daar is ’n paar roepingsverhale in die Bybel. Ons herken hierdie verhale op grond van ’n paar elemente wat altyd daarin voorkom:

 • Sommige bevat ’n wonderbaarlike of bonatuurlike God-verskynsel (soos die brandende bos in Moses se verhaal, en God op sy troon in die tempel in Jesaja se verhaal).
 • Die een wat geroep word, ervaar vrees in die teenwoordigheid van God.
 • Die Here gee ’n rede vir die roeping en spel die roepingsopdrag duidelik uit.
 • Die een wat geroep word, huiwer en probeer verskonings uitdink om nie die roeping te aanvaar nie.
 • Die Here verseker die een wat geroep word dat God altyd by hom of haar sal wees.

Verloop van ontmoeting
By die inleiding is daar twee aktiwiteite. Laat jou konteks bepaal watter een jy wil doen (of albei, indien moontlik). Neem die volgende in ag wanneer jy ’n aktiwiteit kies: julle beskikbare tyd, ruimte en toerusting en die aard van die kleingroep.

Die ontmoeting

Inleiding
Open met gebed.

Aktiwiteit 1: Spiderman
Laat die groep saam na die videosnit uit die fliek Spiderman kyk.

Gesels saam

 • Watter raad het Peter Parker (Spiderman) se oom (Ben) vir hom gegee?

Riglyn: Peter was in ’n stadium van sy lewe dat baie dinge verander het. Hy was besig om die man te word wat hy die res van sy lewe sou wees. Hy moes versigtig wees in watter soort man hy verander. Hy moes onthou dat groot verantwoordelikheid met groot krag of vermoëns gepaardgaan (“with great power comes great responsibility”).

 • Hoe het Peter op sy oom se raad gereageer?

Riglyn: Hy het sy oom se raad verontagsaam. Hy het vir sy oom gesê hy moet ophou om sy pa te probeer wees. Hy wou nie na sy oom se raad luister en sy hulp aanvaar nie.

 • Kan jy dink aan ’n keer toe jy soos Peter opgetree het?

Riglyn: Laat die jongmense hulle stories vertel.

Aktiwiteit 2: Fiktiewe karakter
Laat die jongmense saam ’n fiktiewe jongmens in hulle gedagtes skep.

 • Hulle moet vir hierdie jongmens ’n naam gee.
 • Hulle moet vir hom of haar bepaalde talente gee.
 • Hulle moet besluit wat hierdie jongmens se roeping is wat hy of sy van God ontvang.
 • Dan moet hulle verskonings uitdink wat die jongmens kan gebruik om nie God se roeping uit te leef nie.

Wat sê die Bybel?
God roep ons elkeen om ’n besonderse rol in sy koninkryk hier op aarde te speel. In die Bybel lees ons verskeie roepingsverhale. Ons lees vandag die verhaal van Jeremia se roeping.
Lees Jeremia 1:4-19.

Gesels saam

 • Wanneer het die Here vir Jeremia as profeet geroep?

Riglyn: Reeds voor sy geboorte.

 • Watter verskonings het Jeremia gebruik om vir die Here te verduidelik dat hy nie bekwaam of goed genoeg sou wees vir die roeping nie?

Riglyn: Hy het gesê hy kan nie goed praat nie en hy is te jonk.

 • Hoe het die Here vir Jeremia op sy vrese geantwoord?

Riglyn: Jeremia moes sy roeping gaan uitleef. Hy moes nie bang wees nie, want die Here sou by hom wees en hom red. Die Here sou hom toerus (sy mond aanraak en woorde in sy mond gee), hom ondersteun en aan hom die kundigheid en moed gee om sy roeping uit te leef. Roeping het baie te doen met die feit dat God besig is om iets te doen en dat Hy ons roep om aan te sluit by waarmee Hy reeds besig is. In vers 12 sien ons juis hoe God gereed staan om te doen wat Hy gesê het Hy gaan doen. Jeremia se roeping is om namens God op te tree.

 • Dink jy God roep vandag nog mense?

Riglyn: Ja. As daar tyd is, laat die jongmense voorbeelde gee.

 • Wat is die verskil tussen ’n dissipel en ’n gewone gelowige se roeping?

Riglyn: Ons elkeen is geroep om dissipels van Jesus te wees, maar Jesus het ook vir ons elkeen ’n spesifieke roeping waardeur ons as dissipels van Jesus kan optree.

Dink terug

Gesels saam

 • Hoekom is mense vandag steeds bang om hulle roeping uit te leef?

Riglyn: ’n Roeping vra dikwels opofferings en meer as net ’n bietjie moeite. Mense voel dit aan en daarom is hulle dikwels huiwerig of traag om hulle roeping te volg. Baiekeer voel ons ons het nie die regte gawes of vaardighede om God se roeping uit te voer nie. Ons sien net ons gebreke en tekortkomings raak en sê dan sommer ons kan nie dit doen nie.

 • Hoe voel die Here oor die roeping wat Hy vir sy kinders gee?

Riglyn: Die Here sien nie net ons foute en vrese raak nie, maar gee vir ons die vaardighede om sy roeping te volg. Die Here het vir Jeremia belowe dat Hy by hom is en hom sal help. God belowe dit vandag nog vir elke mens wat Hy roep. Dit is hierdie belofte wat aan ons die moed en die hoop gee om die Here se werk te doen. Ons moet hoop en vertrou in die Here se werk deur ons.

 • Roep die Here net dominees en sendelinge?

Riglyn: Nee, die Here roep mense om hulle gawes en talente op verskillende plekke en op verskillende maniere uit te leef. God roep alle mense. Die Here roep ons eerstens nie net vir ’n beroep of ’n werk as ons eendag groot is nie. Die Here roep elke gelowige om deel van sy

koninkryk te wees. Hy roep elke gelowige om die evangelie in sy of haar eie wêreld te verkondig en uit te leef. Hy roep alle gelowiges om oral waar hulle is sy wil te doen en as sy kinders te leef. Dikwels lê God egter iets spesifieks op iemand se hart. Dit is gewoonlik iets waarvoor daardie persoon ’n passie het. God skep dan geleenthede waar die persoon met Hom oor die roeping kan praat. Dit is dan dat mense ervaar die Here roep hulle om iets spesifiek vir Hom te doen.

 • Roep die Here mense net op bonatuurlike maniere, soos vir Moses met die brandende bos en vir Paulus met die lig uit die hemel?

Riglyn: Nee, ons sien hier met Jeremia se roeping dat daar geen bonatuurlike gebeure was nie. God het wel direk met Jeremia gepraat. Vandag praat God gereeld met ons deur die Bybel, deur die Heilige Gees, deur ander mense en deur die natuur. Miskien is die belangrikste om te verstaan dat ek en jy sal weet as die Here ons vir iets spesifieks geroep het. As ons nog nie beleef het dat die Here ons geroep het nie, kan ons rustig wees daaroor. Ons kan gehoorsaam leef as sy kinders waar ons ook al is en die Bybel gereeld bestudeer. God gebruik dikwels die Bybel om mense vir ’n spesifieke taak te roep.

Dink vorentoe

Gesels saam

 • Waarvoor dink jy het God jou in jou wêreld geroep?
 • Watter passie, gawes en talente het die Here vir jou gegee om jou roeping uit te leef?
 • Hoekom is jy bang om jou roeping na te volg?

Riglyn: Laat die jongmense oor hierdie vrae gesels. Hulle kan hulle ervarings deel, maar moet niemand dwing om aan die gesprek deel te neem nie.

Vat saam
Gee vir elke jongmens ’n stukkie klei om iets te bou wat hulle roeping in die lewe uitbeeld. Hulle kan aan mekaar verduidelik wat hulle gebou het en wat dit beteken.

Sluit af met gebed.

© Missio 2024 | All rights reserved.