Psalm 119

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Salig is hulle wat so handel
soos voorgeskrywe deur Gods wet;
die wat opreg in hulle wandel,
op sy verordeninge let.
Aan u gebooie eis U trou.
Ek moet van onreg my weerhou.

2. Laat van u wet my nooit nie los staan.
Ag, as ek maar standvastig was.
Op al u woorde wil ek ag slaan.
Bind my aan u gebooie vas.
Moet my tog nie verlaat nie, Heer.
Ek wil U loof vir wat U leer.

3. Hoe leef 'n jongmens skoon en suiwer?
Deur na te volg wat U bepaal.
Dan hoef hy nooit te staan en huiwer
of ooit te vrees hy sal verdwaal.
Wat U bepaal het, moet ek leer;
dit is teen sonde my verweer.

4. Al u bevele wil ek nakom,
my lippe sal elkeen herhaal;
dis groter as die grootste rykdom;
hoe heerlik is wat U bepaal.
Ek noem verruk dit oor en oor,
met vreugde dink ek steeds daaroor.

5. Doen aan my goed, gun my die lewe,
ek wil U dien; U kan my red.
Laat nooit die insig my begewe,
die wonderwerking van u wet.
Ek is 'n vreemdeling op reis,
wat smag dat U die weg my wys.

6. U straf die wat hul van U afkeer
en nie na u gebooie vra.
Wil hulle smaad tog van my afweer,
want ek kom u bepalings na.
Maghebbers kan komplotte smee,
ek weet U sal my uitkoms gee.

7. O Heer, versterk, verdiep my insig
in wat u woord verordineer.
Laat ek my hele lewe inrig
volgens wat U bepaal en leer.
Maak dan my hart daarop gesteld
en nie op winsbejag en geld.

8. Here, laat niks my aandag aflei
van die bepalings van u wet:
Gee dat ek my aan U sal toewy,
help my, soos U belowe het.
Laat loop my op die regte weg
en maak my lewend deur u reg.

9. Ek sal u woord vertrou en huldig.
U trou is my verweer, o God.
Red my van hul wat vals beskuldig
en in hul hoogmoed my bespot.
Ek sal u wet voor konings noem,
my sonder skroom daarop beroem.

10. Ek hoop op U in tyd van swaarkry
op die beloftes aan u kneg.
Ek wil my, Here, aan u diens wy,
aan u getuienis geheg.
Wat U beveel, bly ek betrag,
selfs in die diepste van die nag.

11. God, U is goed, ook selfs in swaarkry.
Ek is verdruk, met smaad bejeën.
So wou U my na U teruglei;
dit was uiteindelik 'n seën.
Ek volg u wet weer op die voet.
Ook deur beproewing doen U goed.

12. Die mense wat u wette minag,
dis hulle, Heer, wat my ontstel,
maar ek hou my by elke opdrag,
by elke voorskrif en bevel.
Die strikke wat hul vir my stel,
waarom sal dit my dan nog kwel?

13. Trotses mag my dan maar beledig,
hul kom daar immers sleg van af.
Ek sal my met u woord verdedig
en hulle sal hulself bestraf.
Wat U verorden, laat hul koud;
dit is vir my meer werd as goud.

14. Gee my in u gebooie insig -
ek wat gemaak is deur u hand.
Laat ek my lewe daarna inrig,
gee U my daarvoor die verstand.
En laat die ander saam met my
hul in u diens, o Heer, verbly.

15. Ek word vervolg, in leed gedompel
deur valses en hovaardiges.
O Heer, gee uitkoms, ek verskrompel,
tog hou ek aan u wette vas.
Heer, laat my leef, dat ek ontroer
al u bevele uit kan voer.

16. U woord is vas gegrondves, ewig,
heg in die hemel waar dit staan.
U het die aarde vas bevestig,
wat U gebied, sal nooit vergaan.
U trou duur van die voorgeslag,
tot in die verste nageslag.

17. Nooit sal u wette my begewe;
my redding lê in u gebod.
Dit gee aan my 'n nuwe lewe,
red my, u eiendom, my God.
Gebind is alles aan die tyd;
u woord is grenseloos en wyd.

18. U woord is soet gevul met wysheid,
dit hou my op die regte pad.
Vol liefde peins ek daaroor altyd
om dit ten volle te bevat.
Die wysheid wat ek daaruit haal,
verhinder dat ek sal verdwaal.

19. Net soos 'n lamp wat my die weg wys,
verlig u woord die pad vir my.
Regverdig, Heer, is u verbondseis,
en met 'n eed hou ek daarby.
Dit is my dankbare besit;
met vreugde onderhou ek dit.

20. Wie hink op twee gedagtes haat ek,
maar liefdevol eer ek u wet.
U is my skild, U is my skuilplek,
red my soos U belowe het.
Heer, maak my vry en gee my krag.
Dit is u woord waarop ek wag.

21. Alle bewerkers van die onreg,
ontroues, bly hulself mislei.
Die wederstrewiges, staan ver weg:
Èk wil aan U gehoorsaam bly.
Hul is soos waardelose skuim
en hul word uit die weg geruim.

22. Wanneer u woord vir mense oopgaan
dan bring dit kennis, dit bring lig.
Laat skyn, voor ek die nagwaak ingaan,
oor my, o Heer, u aangesig.
U woord bepeins ek deur die nag.
Skenk my die lig waarop ek wag.

23. Die wat oortree, is ongehoorsaam;
dit laat my walg, dit staan my teen.
Die wat u wette verontagsaam,
dit laat my strome trane ween.
Here, gryp in teen wie oortree;
geen uitkomkans sal U hul gee.

24. Ek word nie deur die mag betower
van hulle wat my wil verdruk.
Soos iemand wat 'n skat verower,
so put ek uit u woord geluk.
Wat U gebied, dit sal ek ag
met vrees en bewende ontsag.

25. Ek haat die leuentaal met afsku
maar het u wette lief, o Heer.
Ek prys U elke dag en loof U,
ononderbroke, keer op keer.
Diegene wat u wet bemin
vind vrede, Here, steeds daarin.

26. Maak oop u woord, laat dit my voorlig;
wil u beloftes, Heer, volbring.
Omdat u woord my lei tot insig,
sal ek u lof, o Heer, besing.
Gee op my smeking daarom ag,
gee my die hulp waarna ek smag.

27. Sonder u woord, Heer, is ek raadop,
ek laat my altyd daardeur lei;
wat U gebied, dit stel ek voorop;
dit rig my voet, dit maak my vry.
As ek van u gebod afdwaal,
kom soek my, Here, kom my haal.

Geskiedenis