Lied 305

Sections

Lirieke

1. Aanbiddelike God, drie-enig,
neem aan die dank wat ons U bring.
In liefde is ons hier verenig
u liefde bou ons onderling.
Deur die verbond van u genade
het U ons aan U self verbind
só kan u kinders, troue Vader,
die vastheid van vertroue vind.

2. Deur één Verlosser is ons harte
in doop en om die tafel één;
één Gees wil ons in vreug en smarte
sy blydskap skenk en hulp verleen.
Dis één n geloof waardeur ons lewe;
één hoop wat ons versterk in stryd;
één liefde wat ons nooit begewe,
wat bly vir tyd en ewigheid.

3. Gee krag, o Heer, aan hierdie lede
waar hulle nou u Naam bely.
Mag hul geloof en hoop en liefde
hul lewe lank dinamies bly.
Laat doen hul, Heer, die goeie werke
deur Christus reeds vir ons berei;
bly inspireer hul met u sterkte
dat hul die lewenskroon verkry.

4. Heer, heilig ons steeds in u waarheid;
dié waarheid maak ons waarlik vry.
U Woord, in sy volkome klaarheid,
gee lig wat op die pad ons lei.
Deur duister nagte, helder dae,
is U die gids van ons geloof;
U rig ons na u welbehae
dat ons beleef wat U beloof.

Geskiedenis

Teks
Die oorspronklike Nederlandse teks, “Zie ons tesaam uw’ naam belijden”, is geskryf deur Abraham Rutgers (#151) en gepubliseer in die Evangelische Gezangen (1806). Hierin staan dit onder die opskrif “Bij de Belijdenispredikatie”. GBA Gerdener (#157) het dit in Afrikaans vertaal vir Die Nuwe Halleluja (1931) en dit is opgeneem in die AGB (1944). Die teks is gewysig deur Attie van der Colf (#164) vir die 1978-bundel en weer vir die Liedboek (2001) (strofe drie).

Melodie
Die melodie GENEVAN 118 (Straatsburg, 1545/Genève, 1551) “Rendez à Dieu louange et gloire” is geskryf deur Guillaume Franc (#151). Hierdie melodie kom ook voor by Psalm 66 en 98. Sommige bronne gee Bourgeois (#151) aan as die komponis. Die melodie word ook verbind met ’n latere teks van Matthias Jorissen (1739-1823) waarvolgens dit heet SINGT, SINGT JEHOVA NEUE LIEDER (Ps 98).

Bronne
Cillié: 518-519; Hymnary.org