Kerkmusiek

Psalms | Liedere | VONKK

1.  My God, hoe doelloos, hoe verward het ek geword deur sonde. Hoe is ek nie verblind, verhard, en aan my wil gebonde. Hoe het my skuld my nie vervreem, gemeenskap, Heer, met U ontneem, U beeld in my verduister.

God soek verniet na iemand wat Hom hoor, want almal het die goeie pad verloor. Spontaan vang mense slegte dinge aan en laat ‘n spoor van sonde waar hul gaan.

O hoor my, Heer, wanneer ek U aanroep. Wees genadig, o luister en verhoor my.

1. Net soos ek is, met my sonde so groot, kom ek na U, my Verlosser, in nood. Daar aan die kruis red U my van die dood – o Lam van God, ek kom!

1. Kom ons buig voor die Here, kom ons buig met die brood van genade, kom ons buig. Laat ons kniel voor die kruis met ons hande gestrek na bo. O Heer, vergewe my nou.

1. Met ons skuld en met ons sonde kniel  ons voor u voete neer. Wees genadig en vergewe as ons pleit voor U, o Heer.

Neem, Heer, my hart en reinig my. U laat u Gees hier binne-in my bly. Help my om altyd U te eer. Maak my gehoorsaam, Heer. U het my eerste in genade gevind. Dit is die wonder: Ek is steeds u kind. Ek lê my lewe voor U neer. Maak my gehoorsaam, Heer.

Wil, Heer, in liefde U ontferm; skenk U ons volk genade. Delg U tog uit ons sondeskuld; wis uit ons sonde dade. Sal U ons dan nie lewend maak dat ons in U weer vreugde smaak! Skenk ons tog u heil, o Here.

1. O Jesus, in u lyding kom soek ek troos in nood. U smeek ek om bevryding van sondestraf en dood. Ek het my hele lewe die sondaarspad gegaan, verblind in al my strewe. O Jesus, sien my aan.

1. Heilig, heilig, heilig, Here, U is heilig sonder perk; ons kom sing u Naam ter ere – bid dat U in ons sal werk. Ons onheiligheid, o Heer, dwing ons op ons knieÎ neer. Ons kom pleit om u genade: Heer, verlos ons van die kwade.

1. Diep, o God, diep neergeboÎ, staan ons voor u hoÎ reg in volslae onvermoÎ. Hoe word ooit ons saak besleg? Waar ons voor U skuldig pleit, o volmaakte Heiligheid, werk U met u Gees versoening deur die Heiland se voldoening.

1. Ek, Vader, wat gesondig het – hoe skuldig staan ek voor u wet, maar tog in Christus heilig! Ek wil my skuld voor U beween; ek soek en roep weer om u seÎn, u Gees laat voel my veilig. Help my geloof om vrug te dra soos wat U van verlostes vra in woorde en in dade. Ek was verlore, is gevind; ek was vervreemd, is nou u kind – hoe groot is u genade!

© Missio 2024 | All rights reserved.